• Accounting
 • Μισθοδοσία
 • Μισθοδοδία Plus
 • Business
 • Business Plus
 • Retail
 • Professional
 • Edu
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα

11/2/2015: Πρόκειται για ενιαία πλατφόρμα λογιστικής παρακολούθησης με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης τη διαδικασία αυτόματης μεταφοράς και μετατροπής τους από το ήδη υπάρχον λογιστικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού και στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως η Select Software έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένη εφαρμογή με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

 

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων άρχισε από 01.01.2015 και έχει ισχύ για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορά θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων - παραστατικών).  Αντλούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, μετατρέποντας τα όπως ακριβώς ορίζουν οι νόμοι, οι ελεγκτικές αρχές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (Με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τα άρθρα 1 έως 44 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/2014, ερμηνευτική εγκύκλιος 1003/2014).

 

Συνοπτικά, δημιουργείται το περιβάλλον Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με το νέο λογιστικό σχέδιο, ή αλλιώς μια αντίστοιχη λογιστική χρήση, στην οποία μεταφέρονται όλες οι κινήσεις από την εφαρμογή που τηρούμε με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ). Κατά την διαδικασία μεταφοράς μετατρέπονται οι κινήσεις των λογαριασμών σύμφωνα με τις παραδοχές και αντιστοιχίες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Κατά την διαδικασία μεταφοράς ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία και την επιτυχία ή όχι της μεταφοράς.

 

Στην συνέχεια επαναϋπολογίζονται οι μηνιαίες αποσβέσεις καθώς τα πάγια παρακολουθούνται αναλυτικά στα Ελληνικά Πρότυπα όπως ακριβώς και στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (μητρώο παγίων ΕΛΠ).  Έπειτα, γίνεται πρόβλεψη των αποζημιώσεων μέσω αναλογιστικής μελέτης προσωπικού κατά άτομο, κοστολογούνται εκ νέου τα αποθέματα με τα καινούργια δεδομένα (για εταιρείες παραγωγής) και  δημιουργείται αναλυτικό κύκλωμα αναβαλλόμενης φορολογίας κατά μήνα (βραχύχρονα αποτελέσματα), τρίμηνο και έτος.  Αφού υπολογιστεί η αναβαλλόμενη φορολογία, ακολουθεί το κλείσιμο του ισολογισμού και δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες εκτυπώσεις που απαιτούνται για την δημοσίευση του καθώς και για την ανάρτηση των σημειώσεων (notes) στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (Εκτύπωση ισολογισμού, μεταβολές καθαρής θέσης, ταμειακές ροές, ενδοομιλικές συναλλαγές, μηχανογραφημένο βιβλίο απογραφών ισολογισμού, σημειώσεις, κτλ.)

 

Επίσης δημιουργείται επιπλέον πληροφοριακό πακέτο εκτυπώσεων που ελέγχουν τα αποτελέσματα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα μέχρι πρότινος αποτελέσματα με βάση το ΕΓΛΣ τεκμηριώνοντας τις διαφορές από όπου αυτές προέρχονται, ελέγχουν τον υπολογισμό των φόρων, τις διαφορές ΕΓΛΣ - ΕΛΠ και κατά κέντρα κόστους αλλά και κατά τα Αποτελέσματα Χρήσης, διαφορές χρηματοοικονομικών εσόδων-εξόδων, κλπ.  Φυσικά το σύστημα διαθέτει και ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 

 

Να τονιστεί πως όλα τα παραπάνω εκτελούνται με μια απλή εντολή κλεισίματος χωρίς να απαιτηθεί καμμία άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Σε περίπτωση Ομίλου εταιρειών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια με την μόνη διαφορά πως αφού «κλείσουν» όλες οι εταιρείες, το σύστημα αναλαμβάνει να κάνει και την ενοποίηση.

 

Εν κατακλείδι, όχι μόνο καταργούνται τα φύλλα Εxcel και κάθε εξωλογιστική παρακολούθηση υψηλού κόστους και αμφιβόλου αποτελέσματος, αλλά παρέχεται πληροφορία στην μέγιστη δυνατή ανάπτυξη, έγκαιρα, έγκυρα και με συγκριτικά μικρότερο κόστος.

 

 

Select Software & Business Solutions Α.Ε.Β.Ε.

 

Λεωφόρος Ειρήνης 55, 15121 Πεύκη

t:    210.6141100-2

f:     210.6143596

e: info@selectsoftware.gr

w: www.selectsoftware.gr

 

SELECT PROFESSIONAL

Μεγάλες επιχειρήσεις ή όμιλοι εταιριών. Εξειδικευμένο λογισμικό. Οικονομική Ανάλυση, Ισολογισμοί, Προβλέψεις, Δ.Λ.Π.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το SELECT Professional απευθύνεται σε πλήρως οργανωμένες επιχείρησεις ή ομίλους εταιριών με εξειδικευμένες ανάγκες διαχείρισης και πληροφόρησης. Πλήρως παραμετροποιημένες διαδικασίες. Κλείσιμο Ισολογισμου, Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ για εισηγμένες, CASH FLOW και προϋπολογισμος.

Τι περιλαμβάνει;

 • Βραχύχρονα – Ετήσια αποτελέσματα - Αυτόματο κλείσιμο μηνιαίο ή ετήσιο - Iσολογισμός - Προβλέψεις (Χρονικοποίηση δαπανών – εσόδων) - Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών - Ταμειακές ροές - Πωλήσεις ανά Κ.Α.Δ. - Συστήματα αναφοράς (Πωλήσεις, Επιστροφές, Εκπτώσεις, Μισθοδοσία, Λειτουργικά έξοδα, Έξοδα διαφήμισης, Αποθέματα κλπ)
 • Παρακολούθηση Συμβάσεων - Τραπεζών ( Δάνεια, Υποθήκες, Εγγυητικές, Leasing, Sale and Lease-Back) - Εταιριών πληροφορικής - Ασφαλιστικών εταιριών - Ελληνικού Δημοσίου - Σύνδεση με Γενική – Αναλυτική Λογιστική - Σύνδεση με μηνιαία αποτελέσματα (Βραχύχρονα)
 • Ταμειακές Καταστάσεις - Αυτόματη ενημέρωση λιανικών πωλήσεων απο POS - Αυτόματη ενημέρωση Χονδρικών Πωλήσεων από τιμολόγηση - Καταχώρηση κινήσεων χωρίς λογαριασμούς λογιστικής - Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) – Ηλεκτρονική υπογραφή - Σύνδεση με Γενική – Αναλυτική Λογιστική.
 • Εκτυπώσεις – Αναφορές – Εκτύπωση ταμειακών καταστάσεων , Εκτύπωση παραμέτρων καταστημάτων, Εκτύπωση υπολοίπων ανά ημέρα - μήνα, εκτύπωση ελέγχου αρίθμησης Ζ, έλεγχος λιανικών ταμειακών
 • Ταμειακές Ροές - Αυτόματη ενημέρωση από τα κυκλώματα - Πίνακες υποχρεώσεων ανά φόρο – Ασφαλιστικά ταμεία – Δανείων - Leasing - Στοιχεία εισπράξεων πληρωμών ανά ημέρα – εβδομάδα – μήνα – έτος
 • Προϋπολογιστικό CASH FLOW
 • Αυτόματος έλεγχος με κυκλώματα
 • Συνάλλαγμα - Ημερήσιο δελτίο συναλλαγών, Αποτίμηση συναλλάγματος, Αποτίμηση Πελατών – Προμηθευτών-Αντιπροσώπων-Υποσχετικών, Σύνδεση με Γενική – Αναλυτική, Σύνδεση με μηνιαία Αποτελέσματα.
 • Συμφωνίες – Παροχές - Συμφωνίες πελατών, Προμηθευτών, Υπολογισμός παροχών, Προβλέψεις παροχών, Σύνδεση με μηνιαία Αποτελέσματα.
 • Χρεόγραφα - Παρακολούθηση χρεογράφων, ίδιες μετοχές, καταστροφή πώληση ιδίων μετοχών, Αποτίμηση χρεογράφων, Σύνδεση με Γενική – Αναλυτική λογιστική, Σύνδεση με μηνιαία αποτελέσματα.
 • Ενοίκια - Ενοίκια Εισπρακτέα – Πληρωτέα, Συμβάσεις ενοικίων, Ενημερώσεις – εξοφλήσεις ενοικίων, Τρόποι πληρωμής, Πληρεξούσιοι, Δείκτες πληθωρισμού, Σύνδεση με Γενική – Αναλυτική, Σύνδεση με μηνιαία Αποτελέσματα.
 • Αμοιβές Δ.Σ. - Διαχείριση Μελών Δ.Σ, Καταχώρηση αμοιβών Μελών Δ.Σ, Ενημερώσεις Γενικής – Αναλυτικής, Σύνδεση με μηνιαία αποτελέσματα
 • Δαπάνες-ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, Τηλεφωνία, Ύδρευση, Κινητή τηλεφωνία, Ελεγχος Λογαριασμών, Σύνδεση με Γενική – Αναλυτική Λογιστική, Σύνδεση με μηνιαία Αποτελέσματα.
 • Διαχείριση αυτοκινήτων - Σταθερά στοιχεία αυτοκινήτων, Οικονομικά στοιχεία αυτοκινήτων, Παρακολούθηση δαπανών – χιλιομέτρων. 
 • Πωλήσεις επι αυτοκινήτων - Εξαγωγή αρχείων ειδών, πελατών, εκπτώσεων, Αυτόματη ενημέρωση τιμολογίων, Σύνδεση με Γενική – Αναλυτική Λογιστική.

Είναι ενσωματωμένο το SELECT Μισθοδοσία PLUS

Είναι ενσωματωμένο το SELECT Retail

Πλεονεκτήματα:

 • Ευκολία στην εγκατάσταση
 • Ευκολία στο χειρισμό – user friendly
 • Χρήση του πληκτρολογίου ΚΑΙ του mouse στη καταχώρηση
 • Multi Tier πλατφόρμα
 • Επεκτασιμότητα
 • Εξελιγμένη ασφάλεια
 • Παραμετροποιήσιμα Modules
 • Επικοινωνία με άλλα RDBMS.
 • Ανεξαρτησία από λειτουργικό σύστημα