• Accounting
 • Μισθοδοσία
 • Μισθοδοδία Plus
 • Business
 • Business Plus
 • Retail
 • Professional
 • Edu
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα

11/2/2015: Πρόκειται για ενιαία πλατφόρμα λογιστικής παρακολούθησης με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης τη διαδικασία αυτόματης μεταφοράς και μετατροπής τους από το ήδη υπάρχον λογιστικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού και στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως η Select Software έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένη εφαρμογή με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

 

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων άρχισε από 01.01.2015 και έχει ισχύ για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορά θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων - παραστατικών).  Αντλούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, μετατρέποντας τα όπως ακριβώς ορίζουν οι νόμοι, οι ελεγκτικές αρχές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (Με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τα άρθρα 1 έως 44 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/2014, ερμηνευτική εγκύκλιος 1003/2014).

 

Συνοπτικά, δημιουργείται το περιβάλλον Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με το νέο λογιστικό σχέδιο, ή αλλιώς μια αντίστοιχη λογιστική χρήση, στην οποία μεταφέρονται όλες οι κινήσεις από την εφαρμογή που τηρούμε με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ). Κατά την διαδικασία μεταφοράς μετατρέπονται οι κινήσεις των λογαριασμών σύμφωνα με τις παραδοχές και αντιστοιχίες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Κατά την διαδικασία μεταφοράς ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία και την επιτυχία ή όχι της μεταφοράς.

 

Στην συνέχεια επαναϋπολογίζονται οι μηνιαίες αποσβέσεις καθώς τα πάγια παρακολουθούνται αναλυτικά στα Ελληνικά Πρότυπα όπως ακριβώς και στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (μητρώο παγίων ΕΛΠ).  Έπειτα, γίνεται πρόβλεψη των αποζημιώσεων μέσω αναλογιστικής μελέτης προσωπικού κατά άτομο, κοστολογούνται εκ νέου τα αποθέματα με τα καινούργια δεδομένα (για εταιρείες παραγωγής) και  δημιουργείται αναλυτικό κύκλωμα αναβαλλόμενης φορολογίας κατά μήνα (βραχύχρονα αποτελέσματα), τρίμηνο και έτος.  Αφού υπολογιστεί η αναβαλλόμενη φορολογία, ακολουθεί το κλείσιμο του ισολογισμού και δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες εκτυπώσεις που απαιτούνται για την δημοσίευση του καθώς και για την ανάρτηση των σημειώσεων (notes) στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (Εκτύπωση ισολογισμού, μεταβολές καθαρής θέσης, ταμειακές ροές, ενδοομιλικές συναλλαγές, μηχανογραφημένο βιβλίο απογραφών ισολογισμού, σημειώσεις, κτλ.)

 

Επίσης δημιουργείται επιπλέον πληροφοριακό πακέτο εκτυπώσεων που ελέγχουν τα αποτελέσματα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα μέχρι πρότινος αποτελέσματα με βάση το ΕΓΛΣ τεκμηριώνοντας τις διαφορές από όπου αυτές προέρχονται, ελέγχουν τον υπολογισμό των φόρων, τις διαφορές ΕΓΛΣ - ΕΛΠ και κατά κέντρα κόστους αλλά και κατά τα Αποτελέσματα Χρήσης, διαφορές χρηματοοικονομικών εσόδων-εξόδων, κλπ.  Φυσικά το σύστημα διαθέτει και ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 

 

Να τονιστεί πως όλα τα παραπάνω εκτελούνται με μια απλή εντολή κλεισίματος χωρίς να απαιτηθεί καμμία άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Σε περίπτωση Ομίλου εταιρειών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια με την μόνη διαφορά πως αφού «κλείσουν» όλες οι εταιρείες, το σύστημα αναλαμβάνει να κάνει και την ενοποίηση.

 

Εν κατακλείδι, όχι μόνο καταργούνται τα φύλλα Εxcel και κάθε εξωλογιστική παρακολούθηση υψηλού κόστους και αμφιβόλου αποτελέσματος, αλλά παρέχεται πληροφορία στην μέγιστη δυνατή ανάπτυξη, έγκαιρα, έγκυρα και με συγκριτικά μικρότερο κόστος.

 

 

Select Software & Business Solutions Α.Ε.Β.Ε.

 

Λεωφόρος Ειρήνης 55, 15121 Πεύκη

t:    210.6141100-2

f:     210.6143596

e: info@selectsoftware.gr

w: www.selectsoftware.gr

 

SELECT BUSINESS PLUS

Eννιαία πλατφόρμα διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών. Πλήρες εμπορικό ERP

Σε ποιους απευθύνεται;

Το SELECT Business PLUS αποτελεί την ιδανική λύση προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μικρές και μεσαιες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Χαρακτηριστικά εφαρμογής BUSINESS PLUS:

 

Περιλαμβάνει τα Modules του Select Business και επιπλέον:

 • Εισαγωγές - Φάκελοι εισαγωγών - Intrastat
 • Διαχείριση Παγίων - Αποσβέσεις ετήσιες/μηνιαίες, Υπεραξίες παγίων, Παρακολούθηση αναπτυξιακών νόμων.
 • Αμοιβές Τρίτων, Ελεύθεροι - Μη ελεύθεροι επαγγελματίες, Μέλη Δ.Σ.
 • Παρακολούθηση Φόρων - Έκδοση ΦΠΑ - Έλεγχος ΦΠΑ, ΦΠΑ δαπανών - εξόδων, Εκκαθαριστική, Δηλώσεις ΦΜΥ, Εργολάβων, Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Εισοδημάτων από τόκους, Συγκεντρωτικές - Εκκαθαριστικές, Βεβαιώσεις.
 • Ενημερώσεις, Έλεγχοι, Συμφωνίες
 • Ενημέρωση Γενικής-Αναλυτικής Λογιστικής από κυκλώματα αυτοματοποιημένα,
 • Έλεγχος Αρχείων (Έλεγχος λογιστικών άρθρων, Έλεγχος βαθμών καρτέλας, Έλεγχος βαθμών MASTER, Έλεγχος καρτέλας - δαπανών ΦΠΑ, Έλεγχος χρέωσης - πίστωσης ανά ημέρα, κλπ)
 • Συμφωνίες μεταξύ κυκλωμάτων και λογιστικής (Πάγια, Αποθήκη, Πελάτες, Εισαγωγές, Αξιόγραφα εισπρακτέα, Προμηθευτές, Αξιόγραφα πληρωτέα, Συνάλλαγμα, Μισθοδοσία, ΦΠΑ).
 • Αγορές - Κοστολόγηση, Διακινήσεις, Διαχείριση/Έκδοση παραστατικών, Ιστορικότητα τιμών, Αλλαγές τιμών χρέωσης - κόστους, Εκκρεμή δελτία αγορών.
 • Παρακολούθηση Αποθεμάτων - Θέσεις αποθήκευσης, Group Sets, Χρώμα - Μέγεθος, Είδη αποκλειστικότητας, Εσωλογιστική κοστολόγηση, Παραστατικά αποθήκης.
 • Καταγραφή και πληροφορήση για όλες τις ενέργειες στο σύστημα.

 

Πλεονεκτήματα:

 • Ευκολία στην εγκατάσταση
 • Ευκολία στο χειρισμό - user friendly
 • Χρήση του πληκτρολογίου ΚΑΙ του mouse στη καταχώρηση
 • Multi Tier πλατφόρμα
 • Επεκτασιμότητα
 • Εξελιγμένη ασφάλεια
 • Παραμετροποιήσιμα Modules

 

 

 

  


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες