Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα

11/2/2015: Πρόκειται για ενιαία πλατφόρμα λογιστικής παρακολούθησης με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης τη διαδικασία αυτόματης μεταφοράς και μετατροπής τους από το ήδη υπάρχον λογιστικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού και στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως η Select Software έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένη εφαρμογή με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

 

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων άρχισε από 01.01.2015 και έχει ισχύ για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορά θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων - παραστατικών).  Αντλούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, μετατρέποντας τα όπως ακριβώς ορίζουν οι νόμοι, οι ελεγκτικές αρχές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (Με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τα άρθρα 1 έως 44 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/2014, ερμηνευτική εγκύκλιος 1003/2014).

 

Συνοπτικά, δημιουργείται το περιβάλλον Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με το νέο λογιστικό σχέδιο, ή αλλιώς μια αντίστοιχη λογιστική χρήση, στην οποία μεταφέρονται όλες οι κινήσεις από την εφαρμογή που τηρούμε με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ). Κατά την διαδικασία μεταφοράς μετατρέπονται οι κινήσεις των λογαριασμών σύμφωνα με τις παραδοχές και αντιστοιχίες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Κατά την διαδικασία μεταφοράς ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία και την επιτυχία ή όχι της μεταφοράς.

 

Στην συνέχεια επαναϋπολογίζονται οι μηνιαίες αποσβέσεις καθώς τα πάγια παρακολουθούνται αναλυτικά στα Ελληνικά Πρότυπα όπως ακριβώς και στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (μητρώο παγίων ΕΛΠ).  Έπειτα, γίνεται πρόβλεψη των αποζημιώσεων μέσω αναλογιστικής μελέτης προσωπικού κατά άτομο, κοστολογούνται εκ νέου τα αποθέματα με τα καινούργια δεδομένα (για εταιρείες παραγωγής) και  δημιουργείται αναλυτικό κύκλωμα αναβαλλόμενης φορολογίας κατά μήνα (βραχύχρονα αποτελέσματα), τρίμηνο και έτος.  Αφού υπολογιστεί η αναβαλλόμενη φορολογία, ακολουθεί το κλείσιμο του ισολογισμού και δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες εκτυπώσεις που απαιτούνται για την δημοσίευση του καθώς και για την ανάρτηση των σημειώσεων (notes) στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (Εκτύπωση ισολογισμού, μεταβολές καθαρής θέσης, ταμειακές ροές, ενδοομιλικές συναλλαγές, μηχανογραφημένο βιβλίο απογραφών ισολογισμού, σημειώσεις, κτλ.)

 

Επίσης δημιουργείται επιπλέον πληροφοριακό πακέτο εκτυπώσεων που ελέγχουν τα αποτελέσματα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα μέχρι πρότινος αποτελέσματα με βάση το ΕΓΛΣ τεκμηριώνοντας τις διαφορές από όπου αυτές προέρχονται, ελέγχουν τον υπολογισμό των φόρων, τις διαφορές ΕΓΛΣ - ΕΛΠ και κατά κέντρα κόστους αλλά και κατά τα Αποτελέσματα Χρήσης, διαφορές χρηματοοικονομικών εσόδων-εξόδων, κλπ.  Φυσικά το σύστημα διαθέτει και ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 

 

Να τονιστεί πως όλα τα παραπάνω εκτελούνται με μια απλή εντολή κλεισίματος χωρίς να απαιτηθεί καμμία άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Σε περίπτωση Ομίλου εταιρειών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια με την μόνη διαφορά πως αφού «κλείσουν» όλες οι εταιρείες, το σύστημα αναλαμβάνει να κάνει και την ενοποίηση.

 

Εν κατακλείδι, όχι μόνο καταργούνται τα φύλλα Εxcel και κάθε εξωλογιστική παρακολούθηση υψηλού κόστους και αμφιβόλου αποτελέσματος, αλλά παρέχεται πληροφορία στην μέγιστη δυνατή ανάπτυξη, έγκαιρα, έγκυρα και με συγκριτικά μικρότερο κόστος.

 

 

Select Software & Business Solutions Α.Ε.Β.Ε.

 

Λεωφόρος Ειρήνης 55, 15121 Πεύκη

t:    210.6141100-2

f:     210.6143596

e: info@selectsoftware.gr

w: www.selectsoftware.gr

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οικονομικά - Λογιστικά - Εμπορικά θέματα

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της Select Software θέτουν ως κυρίαρχο στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης και  περιλαμβάνουν την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και των αναγκών της επιχείρησης, έτσι ώστε να υπογραμμισθούν τα σημεία που δέχονται περιθώρια βελτιστοποίησης και να σχεδιαστούν οι ενδεχόμενες λύσεις. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Ανάπτυξη εφαρμογών/προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών/προγραμμάτων με συγκεντρωτικά οικονομικά αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης και προηγούμενων χρήσεων για εξαγωγή συγκριτικών / στατιστικών μελετών.
 • Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων - εξόδων (P&L statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σύγκριση τους με το budget.
 • Επιθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις - διορθώσεις και εφαρμογή της μεθοδολογίας Activity Based Costing
 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Αποτίμηση για εξαγορά - πώληση επιχειρήσεων

 

SELECT ACCOUNTING

Εφαρμογές για Λογιστικά Γραφεία

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Δηλώσεις ΦΜΥ, Φ01
 • Ε1, Ε2, Ε9, Ε3
 • Έκδοση Περιοδικής Φ.Π.Α.
 • Διαχείριση Εντύπου Φ.Π.Α.
 • Έλεγχοι Διαφορών
 • Περιοδική Δήλωση (Μηχαν/νο έντυπο)
 • Εκκαθαριστική
 • Χαρακτηρισμός λογαριασμών εισροών / εκροών
 • Λογαριασμοί εξαιρέσεων εκκαθαριστικής
 • Εκτύπωση εισροών / εκροών
 • Ανάλυση Φ.Π.Α.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Μελών Δ.Σ.
 • Ελεύθερων Επαγγελματιών
 • Καταγγελία Σύμβασης (ΟΑΕΔ)
 • Αποζημιώσεων (ΔΟΥ)

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ)
 • Φόρος αμοιβών εργολάβων
 • Αγγελιόσημο - ειδικός φόρος διαφήμισης
 • Δημοτικός φόρος διαφήμισης 2%
 • Φόρος φαρμακευτικών προϊόντων

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 • Βεβαίωση λήξης σύμβασης
 • Βεβαίωση οικειοθελούς αποχώρησης
 • Γνωστοποίηση απόλυσης με προειδοποίηση

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

 • Αποδοχών αποζημιώσεων μισθωτών
 • Εργασίας μισθωτών εταιρίας
 • ΟΑΕΔ για οικογενειακά επιδόματα
 • Εκτύπωση ελέγχου δανείων
 • Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 • Συνημμένη κατάσταση υποκαταστημάτων
 • Συνημμένη κατάσταση αποθηκών
 • Συνημμένη κατάσταση ενοικιαστών
 • Συνημμένη κατάσταση εκμισθωτών
 • Φ01.010 Δήλωση Φόρου Εισοδήματος - Ε.Λ.Π.
 • Φ01.013 Δήλωση Φόρου Εισοδήματος - Δ.Λ.Π.
 • Ε2 Αναλυτικά Στοιχεία Φόρου Εισοδήματος
 • Ε3 Αναλυτικά Στοιχεία Φόρου Εισοδήματος