Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Εννιαία πλατφόρμα μετατροπής και επεξεργασίας Ελληνικών Προτύπων σε Διεθνή. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή νόμων με τους οποίους καλούνται να εναρμονιστούν υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, μετά από κοινοτική οδηγία.

Μετά από μια μικρή καθυστέρηση στην επιτακτικότητα της εφαρμογής τους, καθίστανται υποχρεωτικά από το 2006 και έπειτα, αρχικώς για τις εισηγμένες αλλά και σε λοιπές εταιρίες. Τα ΔΛΠ εμπλουτίζονται με οδηγίες που αλλάζουν τον αρχικό αυστηρώς λογιστικό τους προσανατολισμό και είναι πλέον γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS).

Η SELECT Software είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που κατάφερε να μηχανογραφήσει τα πρότυπα και να τα ενσωματώσει στην εφαρμογή της. Παράλληλα δημιούργησε μια ολόκληρη νέα γκάμα προγραμμάτων και εφαρμογών όπου μετατρέπουν αυτόματα τα Ελληνικά Πρότυπα σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κάνουν τις ανάλογες συγκριτικές εργασίες ανάμεσα στα 2 συστήματα.

Το σύστημα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εκτελείται εντελώς αυτόματα, μεταφέρει τα στοιχεία από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, κάνει όλες τις απαραίτητες εγγραφές μετατροπής, υπολογίζει την αναβαλλόμενη φορολογία και δίνει έναν πλήρη ισολογισμό της εταιρίας κρατώντας και όλα τα απαραίτητα ημερολόγια και καταστάσεις για τον έλεγχο του αποτελέσματος.

Συνοπτικά, δημιουργείται το περιβάλλον Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ή αλλιώς μια αντίστοιχη λογιστική χρήση, στην οποία μεταφέρονται όλες οι κινήσεις από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  Κατά την διαδικασία μεταφοράς μετατρέπονται οι κινήσεις των λογαριασμών σύμφωνα με τις παραδοχές (adjustments) των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS) καθώς και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS).  Ενδεικτικά αναφέρεται η μετατροπή του λογ/μού 81 σε 67 και 77, η μεταφορά συναλλαγματικών διαφορών στον λογ/σμό 58, η μεταφορά εξόδων παροχών σε πωλήσεις, η μεταφορά Ιδίων Κεφαλαίων από τον λογ/σμό 33.25 στον λογ/σμό 40, κτλ.  Κατά την διαδικασία μεταφοράς ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία και την επιτυχία ή όχι της μεταφοράς.

Στην συνέχεια επαναϋπολογίζονται οι μηνιαίες αποσβέσεις καθώς τα πάγια παρακολουθούνται αναλυτικά στα Διεθνή Πρότυπα όπως ακριβώς και στα Ελληνικά (μητρώο παγίων ΔΛΠ).  Έπειτα, γίνεται πρόβλεψη των αποζημιώσεων μέσω αναλογιστικής μελέτης προσωπικού κατά άτομο, κοστολογούνται εκ νέου τα αποθέματα με τα καινούργια δεδομένα (για εταιρείες παραγωγής) και  δημιουργείται αναλυτικό κύκλωμα αναβαλλόμενης φορολογίας κατά έτος και τρίμηνο.  Αφού υπολογιστεί η αναβαλλόμενη φορολογία, ακολουθεί το κλείσιμο του ισολογισμού  και δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες εκτυπώσεις που απαιτούνται για την δημοσίευση του καθώς και για την ανάρτηση των σημειώσεων (notes) στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (Έκτύπωση αναλυτικού/συνοπτικού ισολογισμού, μεταβολές καθαρής θέσης, ταμειακές ροές, ενδοομιλικές συναλλαγές, μηχανογραφημένο βιβλίο απογραφών συνοπτικού και αναλυτικού ισολογισμού, σημειώσεις).

Επίσης δημιουργείται επιπλέον πληροφοριακό πακέτο εκτυπώσεων που ελέγχουν τα αποτελέσματα των Ελληνικών με τα Διεθνή Πρότυπα τεκμηριώνοντας τις διαφορές από όπου αυτές προέρχονται, ελέγχουν τον υπολογισμό των φόρων, τις διαφορές ΕΛΠ - ΔΛΠ και κατά κέντρα κόστους αλλά και κατά τα Αποτελέσματα Χρήσης, διαφορές χρηματοοικονομικών εσόδων-εξόδων, κλπ.  Φυσικά το σύστημα διαθέτει και ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Να τονιστεί πως όλα τα παραπάνω εκτελούνται με μια απλή εντολή κλεισίματος χωρίς να απαιτηθεί καμμία άλλη ανθρώπινη παρέμβαση.  Σε περίπτωση Ομίλου εταιρειών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια με την μόνη διαφορά πως αφού «κλείσουν» όλες οι εταιρείες, το σύστημα αναλαμβάνει να κάνει και την ενοποίηση.

Εν κατακλείδι, όχι μόνο καταργούνται τα φύλλα excel και κάθε εξολογιστική παρακολούθηση υψηλού κόστους και αμφιβόλου αποτελέσματος, αλλά παρέχεται πληροφορία στην μέγιστη δυνατή ανάπτυξη, έγκαιρα, έγκυρα και με μηδενικό κόστος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.